Våra seniorer

I vår kommun ska alla ha möjlighet till ett rikare liv.

Det är en ny fas i livet som påbörjas när man når pensionsåldern. Pensionärer är ingen enhetlig grupp. Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Det är också stor skillnad på att vara 65 år och att vara 85 år. Många som nu går i pension ”mitt i livet” tar med sig en aktiv livsstil och de har också varit med om den tekniska utveckling som sker i samhället. De är vana vid datorer och vill fortsätta kommunicera och till exempel via Facebook hålla kontakt med vänner. De kan också fortsätta att sköta mycket annat via datorerna till exempel myndighets och bankkontakter. Vi har också många äldre som av olika skäl inte kunnat ta del av den tekniska utvecklingen, de kommer framöver att behöva tillgång till stöd och hjälp med detta.

Många äldre i Laholm bor i en bostad som är mindre lämpliga att åldras i. Kommunen ska aktivt verka för att det byggs olika former av boenden för äldre, bland annat seniorbostäder och trygghetsboenden. Många äldre vill ha en mindre bostad i den kommundel man är van att bo och har sina vänner i, ett bostadsområde med olika generationer och familjekonstellationer.

Vi vill att träffpunkterna i kommunens olika delar utvecklas. För många äldre är det största problemet ensamhet. Ensamheten kan komma plötsligt, när livskamraten går bort eller när allt färre vänner finns kvar att kontakta. Vi vill att Träffpunkterna i alla kommundelarna utvecklas till knutpunkter för anhörig- och väntjänster. De ska även vara platser där föreningsliv och kommun tillsammans utvecklar verksamheter som äldre i närområdet har behov av.

Satsa på kvalitet i vård och omsorg

Äldreomsorgen blir en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor. Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg utifrån behov. Det förutsätter en äldreomsorg som vi finansierar tillsammans. Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag man behöver den. God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Laholms kommun.

Hög kvalitet är att få hjälp av utbildad och kunnig personal. Personalen ska ha rätt kompetens och erfarenhet. Det är en förutsättning för att erbjuda en god kvalitet till kommunens medborgare. Det ska vara en kommunikativ och tydlig ledning, målen ska vara relevanta och uppdraget begripligt och tydligt. Det ska finnas strategier för rekrytering och lönesättning samt god kompetensutveckling. Ny teknik kan också underlätta arbetet för personalen med hjälpmedel för lyft och tillsyn.

Hög kvalitet innebär också att få bestämma själv. Frihet att välja är därför en viktig del när vi utvecklar omsorgen. Det handlar om större inflytande över vardagen rätten att själv få bestämma om man vill ha hjälp att städa, gå en promenad eller med veckans inköp.

Måltiderna är en viktig del av både vården och det sociala livet. Förutom att maten ska vara näringsriktig och hålla hög kvalitet ska måltiderna präglas av trivsel, god stämning och trevlig samvaro där även personalen kan delta som en del av omsorgen. Det är viktigt att äldre personer upplever måltiderna som något positivt.

Hög kvalitet och medbestämmande skapar trygghet såväl för den som är i behov av vård eller omsorg som för anhöriga och närstående. De anhöriga gör stora insatser i omsorgen av våra äldre och deras roll ska uppmärksammas ytterligare. Stödet till dem ska utvecklas bland annat genom att de lokala träffpunkterna ska utvecklas till att även fungera som kontaktpunkter för anhöriga och väntjänsten.

Vård och omsorg ska genomföras i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Om kommunen ska vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose rättigheter för äldre krävs ett nära samarbete med pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet spelar en viktig roll och där ska dialogen och samarbetet utvecklas ytterligare.

Vi vill organisera verksamheten för våra äldre på ett sätt som minskar antalet vårdpersonal som besöker våra brukare.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

 • Att äldre och invånare i behov av stöd ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag, vård och omsorg.
 • Att ny teknik implementeras i vård och omsorg.
 • Skapa lokala mötesplatser i bostadsområden för alla åldrar, där generationer kan mötas.
 • Beakta bostäder för äldre i kommunens markplanering samt göra en inventering av kommunens fastighetsbestånd för att hitta lägenheter lämpliga för äldre i befintliga bostadsområden.
 • Verka för utbildningsplatser, karriärvägar och tjänster för personal i äldrevården i samarbete med universitet och högskolor för att fokusera på aktiviteter för det friska i åldrandet.
 • Bygga trygghetsbostäder i kommunens tätorter.
 • Genomföra en översyn av den yttre miljön med hänsyn till äldres och funktionsnedsattas behov.
 • Skapa naturliga och trygga mötesplatser i den offentliga miljön.
 • Skapa hemtjänstteam kring brukare för att säkra kvalitet och medbestämmande.
 • Verka för fria bussresor för 75 plus pensionärer med Hallandstrafiken.
 • Att det ska ta maximalt 30 dagar från beslut om behov av vård och omsorgsboende till placering.
 • Att den palliativa vården ska präglas av respekt, och att de vårdare som kommer i kontakt med den sjuke och dennes anhöriga har adekvat utbildning.
facebook Twitter Email