Barn och ungas hälsa

Allt fler barn, unga och unga vuxna mår psykiskt dåligt. De lider av stress och ångest som en reaktion på samhällsutveckling, prestationskrav eller klimatförändringarna. Vi vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa och särskilt på tidiga insatser.

Varje krona som investeras i tidiga insatser för barn och unga får vi tillbaka många gånger om. Vi vill förstärka elevhälsan i grundskolan så att det blir möjligt att arbeta förebyggande, bland annat med problematisk skolfrånvaro. Det innebär bättre möjligheter i livet för individen och också stora vinster för samhället på längre sikt. Kommunen bör överväga att installera filter i den digitala miljön för att förhindra pornografiskt innehåll i kommunens datanätverk.

Meningsfull barnlek på våra förskolor är viktigt för våra barns hälsa och välbefinnande. Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. De utvecklas socialt i samspel med andra och känslomässigt lär de sig att förstå sina egna och andras känslor. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor. För att förstärka och förstå lekens betydelse för våra barn vill vi starta pilotprojekt på minst en förskola i varje upptagningsområde. I projektet ska kuratorer och elevhälsan medverka tillsammans med personalen på förskolan. Visar projekten positiva resultat vill vi Lekcertifiera samtliga kommunala förskolor i kommunen.

Alla unga i Laholm ska ha goda uppväxtlivsvillkor och ha reell tillgång till inflytande och välfärd. Laholm ska ha en sektorsövergripande ungdomspolitik, där vi tar ett helhetsgrepp om ungas liv, där alla sektorer och aktörer som påverkar ungas uppväxt samverkar. Vi ska ha en kunskapsbaserad ungdomspolitik, där vi regelbundet skaffar kunskap som ska ligga till grund för våra politiska beslut. Vi vill att unga ska vara delaktiga och själva kunna påverka sina liv och sin kommun. Unga ska ha möjlighet till reellt inflytande i sin skola, och i alla kommunala frågor till exempel genom att delta i ungdomsråd.

Hela den kommunala verksamheten måste nu mobiliseras för en förbättring. Under de kommande åren vill vi utveckla en samlad ungdomspolitik. Vi vill ta ett samlat grepp kring ungas fritid, skola, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

  • Utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik med samverkan mellan nämnder, kontor, övriga myndigheter och aktörer.
  • Utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik, där kunskap om ungas situation styr politiska beslut och satsningar.
  • Regelbundet skaffa oss kunskap om unga bl. a via enkäter, ungdomsråd och ungdomsparlament och möte mellan unga och politiker.
  • Mobilisera hela den kommunala verksamheten för ett arbete för en förbättrad psykisk hälsa bland våra ungdomar.
  • Införa mobil ungdomsmottagning, tillsammans med regionen.
  • Förbättra samarbetet med regionen och skapa arenor för samverkan.
  • Att ungdomar som är på glid i tillvaron ska upptäckas tidigt och att ett aktivt stöd erbjudas till föräldrarna och ungdomarna.
  • Starta projekt för att belysa lekens betydelse för våra barns förmåga till självkänsla och utveckling.
facebook Twitter Email