Minskad brottslighet

Brottslighet och otrygghet bryter ned samhället och skapar förtroendeklyftor mellan människor. Tilliten i samhället påverkas på ett sätt som allra mest drabbar de människor som har det sämst ställt, samtidigt som vi vet att ojämlikhet föder brott. Vår vision är ett Laholm utan grov brottslighet.

Laholms kommun ska vara ledande i Sverige på att samarbeta med polisen och andra myndigheter för att bekämpa brott. Kommunen ska bedriva ett systematiskt arbete för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer. Det kan handla om klottersanering, belysning, städning, slyröjning.

Större insatser behövs där Laholmare känner sig otrygga. Vi ställer oss positiva till en ökad kameraövervakning vid platser där brott begås eller riskerar att begås.

Unga som begår brott ska ha snabba och tydliga reaktioner. Särskild vikt ska läggas vid att identifiera de ungdomar som håller på att glida in i kriminalitet. Unga människor som är på väg mot en tung brottsbana ska punktmarkeras. Skolan, socialtjänsten och polisen ska samverka för att fånga upp de unga som befinner sig i riskzonen.

Mäns våld mot kvinnor är en historisk rest från svunna tider. I ett modernt samhälle ska kvinnor vara fria att göra livsval utan att drabbas av våld eller förtryck. Stödet till kvinnor och tjejjourer är av avgörande betydelse, liksom att vår egen kommunala organisation har kunskap och resurser för att ge utsatta kvinnor och barn det stöd som de behöver. De som arbetar med och nära ungdomar måste ha särskild kunskap om hur hederstrukturer fungerar för att kunna stödja de som drabbas.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

  • Skapa nära samarbete med polisen och andra myndigheter i syfte att bekämpa brott och ge förutsättningar för att arbeta förebyggande.
  • Att kommunen som myndighet ska hjälpa polisen med att identifiera och utreda misstänkta brott.
  • Att Laholm ska vara ett föredöme i kampen mot familjevåldet och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Att Laholms kommun ska vara en förebild i hur man stödjer dem som utsätts för våld i nära relationer.
  • Prioritera insatser för att öka tryggheten utomhus ska prioriteras.
  • Verka för förebyggande åtgärder där hela civilsamhället ska mobiliseras för att ungdomar inte ska hamna i brottslighet.
  • Att invånarna ska känna sig trygga och säkra såväl i hemmet som i det offentliga rummet.
facebook Twitter Email