Samhällsbyggande

Arkitektur och gestaltning är verktyg som utformar kommunen, dess byggnader, landskap och offentliga rum. Den påverkar alla som bor, verkar i och besöker oss. Ett av kommunens viktigaste ansvarsområden är att skapa förutsättningar för alla invånare att leva och bo i en bra miljö.

En jämn och hög utbyggnadstakt genom konjunkturcykler kräver god planering, färdiga detaljplaner och en bred projektportfölj gällande upplåtelseformer i olika kommundelar. En stor utmaning är att bygga bostäder, särskilt hyresrätter till rimliga kostnader.

När Laholm växer ska arkitekturen bidra till en utveckling för invånarnas välmående, gemenskap och upplevelser. Alla nya byggprojekt ska bidra till att höja upplevelsen av Laholm och förbättra den gemensamma livsmiljön.

Planprocessen ska bidraga till en utformning som gör att fler människor möter varandra i vardagen. För att öka den sociala integrationen är det angeläget att fler gemensamma mötesplatser skapas och utvecklas. Det ska finnas bra mötesplatser med attraktivt innehåll såväl nära bostaden, som i lokala centrum och i centrala Laholm.

Väl gestaltade och väl fungerande offentliga miljöer ska finnas i alla kommundelar. Tillgången till inbjudande och trygga platser som är tillgängliga för alla skapar förutsättningar för ett rikt liv och påverkar identitet och attraktionskraft. Alla boendeområde behöver erbjuda bra miljöer för barn och unga där de får ta plats för rörelse och lek.

De offentliga rummen ska utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt för att kunna användas av fler boende och underhållas på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Genom persontrafik på Markarydbanan får kommunen två viktiga stationer som skapar förutsättningar för en bra tillväxt på dessa orter. Ny persontrafik och nya stationer i Veinge och Knäred är strukturbildande och signalerar till exploatörer och samhällsmedborgare att här kommer det att finnas en attraktiv, enkel och pålitlig kollektivtrafik inom överskådlig framtid.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

 • Säkerställa en god planberedskap för att möjliggöra ett högt och kontinuerligt bostadsbyggande.
 • Skapa en långsiktig och strategisk markreserv.
 • Att nya utvecklingsområden ska kännetecknas av god gestaltning och hög arkitektonisk kvalité.
 • Att Laholm ska präglas av hållbarhet och skönhet i all byggnation och planering.
 • Att fler gemensamma mötesplatser skapas och utvecklas för att förbättra den gemensamma livsmiljön.
 • Att kommunen ska verka för att tillgodose ett varierat utbud av bostäder, upplåtelseformer och hustyper i hela Laholm.
 • Att samhällsbyggnadsprocessen ska hållas samman från idé till inflyttning.
 • Att ett socialt hållbarhetsperspektiv ska integreras i plan. och exploateringsprocessen.
 • Identifiera och verka för att laddinfrastrukturen snabbt byggs ut.
 • Att behov av samhällslokaler, arbetskraft, kommunikationer och annan infrastruktur ska beaktas i all planering.
 • Starta persontrafik på Markarydsbanan snarast.
facebook Twitter Email