Barn och ungas framtid

Alla har rätt till en bra uppväxt och skolgång. Om våra barn och unga lyckas så lyckas Laholms kommun. Därför är barn och ungas framtid vårt högst prioriterade målområde.

Laholms kommun ska sätta barnen. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser, och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för både barnen och kommunen.
Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan olika skolor minska. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat, med höga förväntningar på alla elever och utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras av skickliga och uppskattade lärare. Barn och unga i Laholms kommun ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Laholm ska vara en kommun som anstränger sig och samverkar för att alla barn ska få möjligheter till goda uppväxtvillkor.

Vi sätter skolan först

Varje människas skolgång är betydelsefull, såväl för individen som för samhället. Därför sätter vi barn och ungas lärande först. Vi vill arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling i skolan genom att ta fram ett Skolutvecklingsprogram med mål och strategier för hur skolan ska utvecklas, från förskolan till gymnasiet. Målet med Skolutvecklingsprogramet är att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten mellan olika skolor och skapa förutsättningar för en trygg lärmiljö.
Skillnaden i kunskapsresultat mellan killar och tjejer måste minska ytterligare och likaså skillnaden mellan elevers kunskapsresultat utifrån vilken utbildningsbakgrund som föräldrarna har.

Förskolan har en viktig roll för att ge varje barn en trygg tillvaro, och ge dem en stabil pedagogisk grund att stå på inför skolgången. Grundläggande för allt detta är små barngrupper och utbildad personal. Vi vill därför säkerställa att förskolorna har tillräckliga resurser, barngrupperna ska ligga i enlighet med Skolverkets riktlinjer, och att vi genom både lönesättning och god arbetsmiljö är en attraktiv arbetsgivare.
Alla skolor ska ha så hög kvalitet att varje barn i Laholms kommun får en verklig chans att nå eller överträffa sina kunskapsmål. För att nå dit krävs fortsatt prioritering av resurser till skolan, fortsatt systematiskt kvalitetsarbete genom att kommunen fullföljer arbetet med de mål och strategier som lyfts fram i skolutvecklingsprogrammet och att Laholms kommun lyckas attrahera duktiga lärare. En viktig del i att ge varje barn rätt förutsättningar att lyckas är goda möjligheter till särskilt stöd.

Allt börjar med en duktig lärare

Den viktigaste förutsättningen för att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas är att de får möjlighet att möta skickliga lärare som har förutsättningar att lägga tid och engagemang på varje barn. För att resultaten i skolan ska fortsätta öka är det därför viktigt att vi investerar i lärarna. Vi ser att läraryrket behöver stärkas ytterligare och att lärares möjligheter till kompetensutveckling måste förbättras. Varje lärare måste få möjlighet att lägga mer av sin tid på själva kärnverksamheten undervisning. Vi vill därför anställa lärarassistenter som kan avlasta lärarna vad gäller andra sysslor. Socialdemokraterna vill höja lönerna för lärare i skolor med de tuffaste förutsättningar och med svaga resultat.
Det behövs kontinuitet och trygghet på våra skolor. Personalomsättningen i skolorna ska minska. Därför måste vi ge våra lärare en arbetsmiljö och förutsättningar för att vilja stanna. Även skolor som i dag visar på sämre resultat ska vara en attraktiv arbetsplats.

En skola där alla känner sig trygga

Alla barn har rätt att känna trygghet. Trygghet är också en förutsättning för att kunna fokusera på skolarbetet. Vi vill ge lärare och skolledning bra förutsättningar för sitt uppdrag och investera i fler behöriga lärare, moderna skolmiljöer som kan erbjuda arbetsro och en bra arbetsmiljö. Därför behövs tydligare regler för trygghet och studiero som ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan.

Tyvärr ökar kränkningar och rasism i våra skolmiljöer. Att barnen växer upp med rasism, trakasserier och kränkningar hotar vår demokrati och skadar barnens framtid. Politiska initiativ och uppföljning måste tas för att förebygga förekomsten av kränkningar och rasism. Vi vill öka föräldrar och barns delaktighet och inflytande i frågor om trygga skolmiljöer

En fritidsverksamhet som stimulerar lärande

Många barn inleder och slutar en lång skoldag på fritidshemmen. Fritidshemmen är viktiga komplement till den ordinarie skolverksamheten och har stor potential att bidra till både stimulerande fritidsaktiviteter och elevernas måluppfyllelse. Verksamheten ska hålla hög pedagogisk kvalitet och via arbetsformer medverka till att varje barn utvecklar demokratisk kompetens med respekt för allas lika värde och olikheter. Fritidshemmen ska ha tillräckliga resurser för att kunna erbjuda en trygg och stimulerande miljö med utbildade pedagoger.

En gymnasieskola som ger alla unga möjligheter att följa sina drömmar

En gymnasieexamen är idag inträdesbiljetten till arbetsmarknaden. Det är viktigt att det finns en mångfald av gymnasieprogram så att ungdomarna både kan ges möjlighet att följa sina drömmar, men också ha ett utbud som möter arbetsmarknadens behov.

Kunskapsresultaten har gått åt rätt håll de senaste åren, allt fler elever tar sin examen. Men vi är inte nöjda förrän alla elever lyckas. För att minska steget mellan gymnasium och arbetsliv eller vidare studier vill vi ge möjlighet till ”Ung företagsamhet”, UF, på alla gymnasieprogram samt arbeta för ett närmare samarbete mellan gymnasiet och högre lärosäten. Utökad samverkan mellan gymnasiet och näringslivet är viktigt, och helt avgörande på de yrkesförberedande programmen.

Även elever som inte nått behörighet till nationella program måste ges möjlighet att klara gymnasiet, genom att varva studier med praktik inom individuella program och yrkesintroduktion. Därtill vill vi säkerställa att alla unga får rätt förutsättningar för att lyckas med sin gymnasieutbildning.
Insatser ska göras för att säkerställa gymnasieungdomarnas plats till sommarjobb/feriearbete. Vi vill förstärka yrkes- och studievägledning och satsa mer resurser på kuratorer och behöriga lärare.

Kommuninvånare med behov av utbildning ska ha ett brett utbud av vuxenutbildning i kommunal regi. Vuxenutbildningen ska hålla hög kvalité och utgöra en central del i det livslånga lärandet. SFI-undervisningen, grundläggande vuxenutbildning, lär Vux och våra olika yrkesutbildningar är viktiga för Laholm. De ska vara inriktade mot arbetsmarknaden och kunna bedrivas i flexibla former.
För många utgör språk ett stort hinder mot inträde till arbetsmarknaden. Detta vill vi arbeta aktivt med genom skapandet av särskilda språklyftinsatser och mötesplatser.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

 • Prioritera de yngre barnen.
 • Att alla som lämnar åk 3 ska kunna läsa, skriva och räkna.
 • Att alla elever ska bli behöriga till gymnasieskolan.
 • Anställa fler pedagoger i våra skolor och bygga ut tvålärarsystem till fler skolor.
 • Att duktiga lärare ska erbjudas bra lön och ha möjlighet att utvecklas.
 • Ge lärare fler karriärvägar och möjligheter att utvecklas i sin roll.
 • Att personalomsättning för pedagoger och rektorer ska minska på våra skolor.
 • Att all undervisning ska kännetecknas av arbetsro och ömsesidig respekt mellan lärare och elever.
 • Att alla elever ska erbjudas kostnadsfri läxhjälp i skolan.
 • Att fritidsverksamheten ska vara en integrerad del av skoldagen och att kunskaper och färdigheter ska ges även på fritids.
 • Förbättra skolbiblioteken och samarbetet mellan skolan och övriga bibliotek
 • Att personaltätheten ska öka på våra förskolor.
 • Bygga ut möjligheterna till barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Att en ny högstadieskola ska byggas på nuvarande Lagaholmsskolans tomt för att återanvända den befintliga infrastrukturen på området.
 • Att Laholms skolmat ska ligga i topp i Sverige. Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka.
 • Tydligt uppmärksamma genusperspektivet, så att flickor och pojkar ges samma chans att nå framgång i förskola och skola.
 • Inventera och förbättra trafikmiljön vid skolor och förskolor.
 • Ha ett fungerande föräldrainflytande på alla skolor genom föräldraråd.
 • Ha behöriga pedagoger i hela verksamheten.
facebook Twitter Email