Kultur och föreningsliv som samhällsbyggare

Vi vill låta kulturen och föreningslivet spela viktiga roller som utvecklingskrafter för Laholm och bidra till att kommunen blir en ännu bättre plats att växa upp och leva i.

Laholm ska vara den kommun i Halland som ger barn och ungdomar bäst möjligheter att syssla med kultur och föreningsliv under sin uppväxt. Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna stötta nya initiativ, idéer och lokala mötesplatser. När ett nytt och lokalt engagemang dyker upp ska det inte kvävas av krav på långsiktighet och byråkrati. Kommunens arbete behöver i detta hänseende förenklas och byråkratin minskas.

Folkbildningen och studieförbunden har traditionellt tagit ett stort ansvar för kulturverksamheten i Laholm med många arrangemang och verksamheter. Vi ser folkbildningen som en betydande del av Laholms framtida kulturliv.

Biblioteket har en betydande roll i och för det demokratiska samhället. Biblioteken är en viktig institution för lärande, samtal och möten mellan människor. Barn med ett annat modersmål än svenska bör i så stor utsträckning som möjligt få tillgång till litteratur både på svenska och på det egna modersmålet.

Aktiva barn och vuxna som verkar inom fritid och idrott stärker sammanhållningen i samhället och leder till ökad folkhälsa och gemenskap. Medlemmar i föreningar som bedriver fritids och idrottsaktiviteter lär sig föreningskunskap och hur demokrati fungerar. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att inte idrottsutövandet blir en klassfråga. Det ska inte heller finnas några barriärer, alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.

Det är också viktigt att barn och ungdomar ska kunna idrotta och motionera i sin närmiljö. Kommunen ska samverka med föreningslivet kring arbetet med demokratiska värden, värdegrundsfrågor och föreningsdemokrati. Vidare ska kommunen stimulera till dialog mellan skolan och föreningslivet för att möjliggöra god fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.

Vi vill sätta Laholmarna i rörelse. Att röra sig dagligen ökar livskvalitén och stärker folkhälsan. Vi vill utveckla nya alternativ till ökad fysisk aktivitet som gagnar dem som står utanför idrottsrörelsen. Kommunen kan göra insatser för att det ska vara enkelt för fler att motionera.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

  • Fortsätta arbetet för att barn och unga ska kunna syssla med kultur och föreningsliv.
  • Att kommunens uppskattade dialogmodell och samverkan med föreningarna ska fortsätta och utvecklas vidare. Kommunen ska vara möjliggörare och fortsätta stärka föreningslivet.
  • Att flickors och pojkars fritidsaktiviteter ska värderas lika och att det ska finnas en jämställdhetstanke bakom stödet till unga.
  • Att fritidsgårdarna ska utvecklas till moderna mötesplatser som attraherar fler unga.
  • Fortsätta utveckla fler spontanidrottsplatser och göra dem mer tillgängliga.
  • Utveckla stadsbiblioteket, biblioteken i kommundelarna och skolbiblioteken med en särskild prioritering för att stödja barns och ungdomars bokläsning.
  • Se över ridsportens förutsättningar inom kommunen och utveckla stödet till denna verksamhet och återstarta ridskoleverksamhet.
  • Skapa fler utegym eller enklare anläggningar för dem som vill träna på mer centrala platser, inte bara vid motionsspåren.
  • Att fritids- och kulturaktiviteter ska göras tillgängliga för alla.
facebook Twitter Email