Demokrati och styrning

Laholm ska styras på ett sätt som är transparent, deltagande, demokratiskt och som tar medborgarnas åsikter på allvar. Detta betyder inte att var och en alltid kan få sin vilja igenom, men var och en ska känna att dennes åsikt är efterfrågad. I detta ingår att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.

Socialdemokraterna i Laholm ser positivt på att använda instrument som rådslag kring specifika frågor men ser också ett allmänt behov av ökad dialog och kommunikation med berörda medborgare innan beslut fattas.mFler ärenden ska kunna klaras av i snabba kontakter utan vidarehänvisningar in i den kommunala organisationen. I detta ingår också att öppenheten och tillgången till offentliga handlingar ska förbättras.

Den politiska styrningen av inköp och upphandlingar ska ske på ett transparent sätt som låter upphandlingarna vara tydliga och rättvisa. Vår politiska målsättning är att upphandling av tjänster och byggentreprenader ska ske från företag som tecknar och följer svenska kollektivavtal. Entreprenörer ska ansvara för att det också sker i underentreprenörsled. Vi tillämpar sociala klausuler och avser också att vid upphandlingar ställa krav på lärlingsklausuler för att bereda väg in till arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

  • Verka för en tydlig politisk ledning och styrning.
  • Att kommunens tillgänglighet och bemötande ska förbättras.
  • Att kommunens webbplats vidareutvecklas.
  • Att fler digitala tjänster ska erbjudas medborgarna via internet, för att göra livspusslet enklare.
  • Utveckla samordning och samverkan med andra kommuner och regioner.
  • Vara medborgarnas röst i den kommunala verksamheten.
facebook Twitter Email