Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Laholms kommun måste kraftsamla mot klimatförändringarna. Att minska klimatpåverkan blir den viktigaste miljöfrågan för oss. Vi måste alla bidra i arbetet med att minska utsläppen. Laholms kommun ska i sin egen verksamhet minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Här är lokaler och transporter två viktiga områden. Vi vill etablera en trafik som är anpassad för såväl arbets- och studiependling som för fjärresande.

Delningsekonomi är inte bara något för den som aktivt arbetar med miljö eller sociala frågor, utan något som kan bidra till många olika kommunala och globala mål. Delningstjänster kan bidra till gemenskap, en enklare vardag, och en kommun som är trivsam att leva i. Kommunen kan styra utvecklingen genom att sätta upp ambitioner om delningsekonomi i planprogram och detaljplaner. Ett bra exempel är fritidsbanken som samlar in sport- och friluftsutrustning från framför allt privatpersoner som annars används sällan eller aldrig, och lånar ut dem gratis. Vi vill att fler verksamheter skapas som bygger på delningsekonomins principer.

Laholms kommun ska ha höga ambitioner för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett hållbart förhållningssätt innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens invånares behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi jobbar för ett levande samhälle med grönområden som ger liv, med tät och pålitlig kollektivtrafik och med moderna cykelvägar.

Vi vill planera miljösmart genom att ta in ekosystemtjänster i detaljplaneringen så att vi kan nyttja grönska för att rena vatten och luft, minska buller och skapa klimatanpassade och trevliga boendemiljöer. Bostäderna ska vara energisnåla och klimatsmarta. Klimatomställningen och arbetet med att effektivisera energianvändningen i kommunen kan även bidra till teknik och affärsutveckling som genererar nya gröna jobb.

En hållbar utveckling inom alla kommunala verksamheter omfattar tre dimensioner:
Ett ekologiskt hållbart Laholm syftar till att skapa ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte överstigs.
Ett socialt hållbart Laholm syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Laholm.
Ett ekonomiskt hållbart Laholm syftar till att skapa ett samhälle där de ekonomiska resurserna används på ett sätt som främjar ekologisk och social hållbarhet, där företagsklimatet är gott och där invånarnas ekonomiska välfärd främjas.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

 • Att kommunens arbete utvecklas för ett tydligare fokus på de nationella klimatmålen
 • Leda det nämndövergripande miljöarbetet.
 • Arbeta aktivt för att engagera alla kommuninvånare och företag för en hållbar framtid.
 • Utreda möjligheten att dela fordon mellan kommunen och våra invånare för att minska miljöpåverkan och transportkostnader.
 • Ta fram riktlinjer för hållbart byggande. Riktlinjerna ska ange hur ekosystemtjänster ska vägas in i planeringen och säkerställa god gestaltning och vackra livsmiljöer som främjar hälsa och välbefinnande.
 • Ta fram former för att följa upp och redovisa effektiviteten i användningen av kommunens lokaler.
 • Verka för sparsamhet och återhållsamhet med vårt dricksvatten.
 • Utveckla arbetet med klimat- och miljösmarta mobilitetslösningar.
 • Satsa på cykelvägar.
 • Att kommunens befintliga fastigheter ska ha fossilfri uppvärmning och kylning till 2025.
 • Att nya fastigheter ska ha minsta möjliga klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
 • Prioritera digitala möten framför tjänsteresor med flyg och bil.
 • Att kommunen tar fram en strategi och mål för arbetet med delningsekonomi.
 • Att det ska vara enkelt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.
facebook Twitter Email